fashionista未設定

#sartorio

#sartorio

#sartorio 

#sartorio 

Visita della sartoria “Liverano&Liverano”

(Source: vimeo.com)